6. Wskazanie metod, technik oraz narzędzi badawczych, po które sięgasz w pracy.

W pracy użyta została metoda analizy jakościowej literatury przedmiotu, rozumowanie statystyczne a w konsekwencji indukcja i dedukcja naukowa. Przedstawione wyniki zostały ustrukturyzowane w arkusze analizy oraz wnioskowania.

7. Siódmym elementem wstępu do pracy dyplomowej jest prezentacja struktury pracy, a zatem jej poszczególnych rozdziałów. Każdy rozdział powinien zostać tutaj krótko przybliżony.

8. Ósmym i ostatnim elementem wstępu do pracy dyplomowej jest podsumowanie wcześniej wymienionych informacji.

Należy również pamiętać, że wstęp do pracy dyplomowej nie powinien być nazbyt obszerny – powinien zawierać 1-2 strony.

Studenci w klasie

Globalne ocieplenie ma bezpośredni wpływ na rozwój organizmów wodnych na terenach arktycznych;

przez globalne ocieplenie zwierzęta morskie mają trudności ze znajdowaniem pożywienia;

itd.

Rozwój – w internetowej encyklopedii PWN znaleźć można dwie definicje rozwoju. Pierwszą z nich jest „wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem”, drugim natomiast jest „proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty (układy) danego rodzaju przechodzą od form lub stanów prostszych, niższych, mniej doskonałych do form lub stanów bardziej złożonych, wyższych, doskonalszych pod określonym względem; tak rozumiane pojęcie rozwój jest ściśle związane z pojęciem postęp, zwłaszcza w mowie potocznej i w starszej literaturze naukowej”; Itd.

3. Trzecim elementem wstępu do pracy dyplomowej jest wskazanie istotności tematu w odniesieniu do teorii i praktyki dziedziny naukowej, której temat dotyczy oraz wskazanie charakteru źródeł wiedzy, z jakich korzystało się podczas pisania pracy:

W literaturze przedmiotu wskazać można wiele odniesień do globalnego ocieplenia. Do napisania niniejszej pracy użyto w większości literatury badanego przedmiotu, w mniejszym stopniu użyto źródeł internetowych, które stały się uzupełnieniem dla literatury.

4. Czwartym elementem wstępu do pracy dyplomowej jest określenie celów pracy dyplomowej:

Celem pracy dyplomowej jest przedstawienie zagadnienia jakim jest globalne ocieplenie na tle zmian środowiskowych wpływających na rozwój istot morskich na terenach arktycznych oraz udowodnienie przedstawionych niżej hipotez.

5. Piątym elementem wstępu do pracy dyplomowej jest wskazanie hipotez badawczych, które będą w dalszej części pracy badane i które będzie się starało udowodnić:

W części badawczej pracy określono następujące hipotezy:

młody student

1. Pierwszym elementem wstępu do pracy dyplomowej jest sprecyzowanie tematu pracy oraz uzasadnienie jego wyboru:

Tematem niniejszej pracy jest Wpływ globalnego ocieplenia na rozwój organizmów wodnych na terenach arktycznych. Zagadnienie globalnego ocieplenia jest niezwykle istotne biorąc pod uwagę dzisiejszy stan środowiska oraz elementów, które mają na nie wpływ.

2. Drugim elementem wstępu do pracy dyplomowej jest wyjaśnienie zastosowanych w pracy terminów:

Aby w pełni przedstawić zagadnienie jakim jest globalne ocieplenie oraz jego wpływ na rozwój organizmów warto przedstawić i wyjaśnić zagadnienia, które używane będą w kolejnych częściach pracy.


młodzi ludzie
nogi uczniów
01 kwietnia 2022

Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej?

 

Wstęp do pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej czy każdej innej pracy dyplomowej jest fundamentem całego tekstu; to na nim opiera się wprowadzenie w opisywaną tematykę oraz uschematyzowanie pojęć używanych w pracy. Poniżej przedstawiamy wzór określający kluczowe elementy potrzebne do skomponowania wstępu do pracy dyplomowej oraz jego przykładowe wykorzystanie.

+48695199222

Ikona słuchawka
ikona logo

 

 

© konsultacjestudenckie 2022

ikona telefonu
ikona poczty email

Emilia Krupa

      +48695199222
 

 

Emilia Krupa 
61-522 Poznań 
Kosińskiego 27
NIP: 7831849032

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
ikona Faceebook